Mint Magazine Thailand
Mint Magazine Thailand
TERM AND CONDITIONS
 • ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ Mint Magazine ให้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อท่าน (ผู้ใช้งานเว็บไซต์และลูกค้า) เข้าสู่เว็บไซต์ www.mintmagth.com (“เว็บไซต์ฯ”) โดยโปรดทราบว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในการใช้งานเว็บไซต์ฯ” ดังต่อไปนี้ทุกประการ
 • บริษัท มิ้นท์ แมกกาซีน (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105563099121) ต่อไปนี้เรียกว่า “Mint Magazine” หรือ “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ฯ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในการใช้งาน (license) โดยชอบด้วยกฎหมาย ในบรรดาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บรรดาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย การออกแบบ เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้งาน เก็บรวบรวม ทำซ้ำ ส่งต่อ แบ่งปัน เผยแพร่ ดาวน์โหลดหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ และบริษัทฯ อาจดำเนินคดีต่อบุคคลใดที่นำเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดในกรณีที่ท่านถูกบุคคลภายนอกดำเนินคดีจากการนำข้อมูลหรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์ฯ ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเนื้อหาดังกล่าว
 • ท่านสมัครใจเข้ารับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ฯ ด้วยตัวท่านเอง โดย Mint Magazine จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบรรดาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านจากการเข้าสู่ระบบหรือการใช้งานเว็บไซต์ฯ
 • ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะไม่เข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบ (ที่มีมาตรการป้องกันหรือไม่ก็ตาม) เพื่อใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ลบ หรือทำลาย เนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ฯ รวมถึงจะไม่พยายามนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปสู่เว็บไซต์ฯ ของ Mint Magazine ในทุกกรณี
 • ท่านจะไม่ปลอมแปลงหรือพยายามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนจะไม่ปิดบังซ่อนเร้นตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำความผิดใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านจะไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Mint Magazine ผู้ใช้งานเว็บไซต์ฯ รายอื่น หรือบุคคลภายนอก ในทุกกรณี
 • ท่านจะต้องไม่กระทำการอันใดและไม่พยายามกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดขวางการทำงานหรือสร้างภาระในการทำงาน/ใช้งานเว็บไซต์ฯ ของ Mint Magazine เกินสมควรในทุกกรณี
 • ท่านจะไม่ใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ (virus) มัลแวร์ (malware) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่ง/ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การใช้งานเว็บไซต์ฯ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานรายอื่น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นรายกรณี รวมถึงสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือระงับการใช้งานข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดในกรณีที่เว็บไซต์ฯ เกิดการขัดข้องในการใช้งานทุกกรณีและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องในการใช้งานเว็บไซต์ฯ