Mint Magazine Thailand
Mint Magazine Thailand
PRIVACY POLICY
            Mint Magazine ผู้ประกอบธุรกิจนิตยสารสายแฟชั่นโดยมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบ Cross Platform Media มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฯ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ฐานในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • คำจำกัความ
  “Mint Magazine” หรือ “บริษัทฯ”
  หมายถึง บริษัท มิ้นท์ แมกกาซีน (ไทยแลนด์) จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105563099121) ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ฯ
  “ข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  “คุกกี้”
  หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในแอพริเคชัน/เว็บบราวเซอร์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ฯลฯ) ของคุณขณะเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงที่ใช้ในการติดตามการใช้งานเว็บไซต์ การตั้งค่า สถานที่ของคุณ
  “บุคคล”
  หมายถึง บุคคลธรรมดา
  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  “ผู้ชม”
  หมายถึง ผู้เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาในเว็บไซต์ฯ
  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  “เว็บไซต์ฯ”
  หมายถึง www.mintmagth.com
  “ลูกค้าฯ”
  หมายถึง ผู้สั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือสมัครสมาชิกรับนิตยสารกับ Mint Magazine
  “แอพริเคชันฯ”
  หมายถึง แอพริเคชันของ Mint Magazine (ถ้ามี)
 • ผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้แก่
  บริษัท มิ้นท์ แมกกาซีน (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่อยู่ 25-27 ซอยจันทน์ 40/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  คุณสามารถปรึกษา สอบถาม หรือขอให้ Mint Magazine ดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่อไปนี้
  อีเมล mintmag.th@gmail.com
  โทร 081-586-1690
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งใดบ้าง
  • www.mintmagth.com
  • แอพริเคชันฯ
  • คู่ค้า หรือบุคคล/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Mint Magazine
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของคุณบ้าง
  • ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เป็นต้น)
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID
  • ข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน email, password เป็นต้น
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ชำระเงิน/เจ้าของบัญชี จำนวนเงิน เป็นต้น
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
  • Necessary Cookies
  • Function Cookies
  • Analysis Cookies
  • Social Media Cookies
  • Marketing Cookies
 • วัตถุประสงค์
  • ติดต่อลูกค้า/ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • บริการหลังการขายและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • มอบสิทธิพิเศษหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายให้แก่ลูกค้า
  • ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ และกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ
  • เพื่อสำรวจ/วิเคราะห์การตลาด
  • สำรวจความพอใจและพัฒนาคุณภาพในการใช้สินค้า/บริการ
  • จัดทำบัญชี ส่งงบการเงินและภาษีของบริษัทฯ
  • ใช้สำหรับการตรวจสอบภายใน/สอบบัญชีของบริษัทฯ
  • ดำเนินการตามคำสั่งของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น สรรพากร ฯลฯ
  • ก่อตั้งสิทธิและใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล หรือหน่วยงานระงับข้อพิพาทอื่น ๆ
  • ยืนยันตัวตนสำหรับอนุญาตให้ลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพริเคชันฯ
  • สมัครสมาชิก สร้างและจัดการบัญชี และจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้งาน/ลูกค้า
  • จัดการคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าหรือบริการ
  • นำเสนอเนื้อหาของ Mint Magazine หรือของบุคคลภายนอกแก่ท่าน
  • เชิญท่านร่วมกิจกรรมโหวต/แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
  • เก็บสะสมคะแนนสะสมของสมาชิกเว็บไซต์ฯ เพื่อเลื่อนระดับสมาชิกแก่ท่าน
 • ฐาน/หลักกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายใต้ฐาน/หลักการจากหลักกฎหมายต่อไปนี้
  • ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  • ปฏิบัติตามสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา
  • ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ สิทธิหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สำหรับฟ้องร้องหรือแก้ต่างในคดีความ
  วัตถุประสงค์ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ฐาน/หลักการตามกฎหมาย
  ยืนยันตัวตนสำหรับอนุญาตให้ลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพริเคชันฯข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน email, password เป็นต้น
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  สมัครสมาชิก สร้างและจัดการบัญชี และจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้งาน/ลูกค้าชื่อ – นามสกุล, คำนำหน้า, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID, อีเมล
  • ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  จัดการคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าหรือบริการชื่อ – นามสกุล, คำนำหน้า, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID, อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต/บัญชีธนาคาร
  • สัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการชื่อ – นามสกุล, คำนำหน้า, Line ID, อีเมล ฯลฯ
  • ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  การใช้งานคุกกี้ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ สถานที่ของคุณความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครบ้าง
  • พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
  • ผู้รับโอน/ควบรวมกิจการ
  • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
  • หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • บุคคล/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Storage/Server ในไทยและต่างประเทศ)
 • ผลจากการปฏิเสธไม่ยินยอม/เพิกถอนความยินยอมในการอนุญาตให้ Mint Magazine ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สำหรับผู้ชม: คุณอาจไม่สามารถเข้าชมหรือใช้งานเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ
  • สำหรับลูกค้าฯ: คุณอาจพลาดโอกาสในการรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นและไม่เกิน 10 ปี (ตามข้อบังคับของกฎหมาย)
 • Link ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
  • ภายในเว็บไซต์ฯ อาจปรากฏ Link ไปยังเว็บไซต์/สื่อ/เนื้อหา/แอพริเคชันของบุคคลภายนอก (“สื่อของบุคคลภายนอก”)
  • Mint Magazine สงวนสิทธิในการรับผิดชอบและไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์และความปลอดภัยใด ๆ ในสื่อของบุคคลภายนอกดังกล่าว
  • คุณจะต้องศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารวมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสื่อของบุคคลภายนอกด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับผิดต่อมาตรการและการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของของสื่อของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 • นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  Mint Magazine อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ จะประกาศผ่านเว็บไซต์ฯ เป็นครั้งคราว โดยไม่จำต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 • คุณมีสิทธิอะไรบ้าง
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
   คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่ Mint Magazine
   โดยโปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการตามกฎหมายก่อนที่จะมีการเพิกถอนยินยอม อนึ่งข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลบางประเภทอาจมีข้อยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของคุณ (เช่น การปฏิบัติตามสัญญา/ข้อกำหนดของกฎหมายภาษี)
  • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
   คุณมีสิทธิขอให้ Mint Magazine ส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Mint Magazine เป็นผู้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และดูแล รวมถึงมีสิทธิขอให้Mint Magazine เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
   คุณมีสิทธิขอให้ Mint Magazine โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากคุณได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเห็นว่า Mint Magazine ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
   คุณมีสิทธิขอให้ Mint Magazine ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานตามที่กฎหมายกำหนดโดยโปรดทราบว่า
   • ข้อมูลหรือวัตถุประสงค์บางประเภทมีข้อยกเว้นที่กฎหมายจำกัดไม่ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เช่น ข้อกำหนดของกฎหมายหรือดำเนินการตามคำสั่งของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ)
   • จากกรณีดังกล่าว Mint Magazine อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
  • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   คุณมีสิทธิขอให้ Mint Magazine ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเห็นว่า Mint Magazine ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
   คุณมีสิทธิขอให้ Mint Magazine แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน